Salsa Mania  Taneční kurzy Salsy

Registrace do kurzů na tel

HOME

O Salse  

Pøihláška

Fotogalerie

Email

 Dermolios

Hudba a tanec, jejichž zøídlo má svùj poèátek v afro-kubánské tradici, daly život hudebnímu jevu, který dnes nazýváme salsa.
...Portorikánci ze všech latinských Amerièanù nejvíce vstøebali, rozvíjeli a propagovali tento hudební styl…. Kolumbijci zùstávají opatrovateli hudební tradice salsy, pøièemž v souèasné dobì ostatní moderní hudebníci neustávají ve svých experimentech v rámci stylu.
...Salsa má dnes mnoho stylù, ale zrodil ji zejména – SON, nejdùležitìjší a nejvlivnìjší hudba na Kubì dvacátého století... Salsa má bohatou historii a tradici, stále se rozvíjí a pøitahuje nové a nové obdivovatele....

Toto je pouze nìkolik informací z internetu. O dìjinách zrodu salsy a jejího rozvoje bylo napsáno mnoho zajímavého, zábavného a obèas si i navzájem protikladného. Urèitì si to pøeètìte.

1000caloriesdiet.com
Ztrácejte váhu!
Check it!

Moje salsa zaèala asi tak pøed pìti, šesti lety na Mandyho lekcích, který mne nakazil svým entuziasmem a nauèil mne milovat hudbu. Juan mì nauèil svým pevným vedením nevzdávat se, když pøicházejí neúspìchy. A pak se náhle vynoøil Ruben a okamžitì bylo jasné, že netancujeme pro to, abychom cítili vášeò, ale cítíme vášeò a proto tancujeme.
Mìla jsem ohromné štìstí, že jsem potkala tyto lidi a také štìstí, že mne shodou okolností v dìtství nepøijali do baletu kvùli tloušce. ”Anatomie je mùj osud!” – opakovala jsem si cestou domu frázi z pamìtí Maurice Bejarta a po každé lekci salsy jsem se tìšila na další asi tak, jako školaèka myslí na první lásku.

Jestliže salsa v pøekladu ze španìlštiny znamená omáèka, tak jsem si alespoò ze zvìdavosti, propotila pár let v taneèní kuchyni, kde se v pøesných akademických proporcích pøipravuje klasický balet a moderna, abych pochopila,že slušnì se nauèit tancovat klasiku je cíl reálný pro mnohé, nauèit se tancovat Salsu je reálné pro všechny.

 


Škola tance SalsaMania © 2007.