Salsa Mania  Taneční kurzy Salsy
Registrace do kurzů na tel

Salsa Mania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

O Salse  

Pøihláška

Fotogalerie

Email

http://www.zdraveji.eu/man-pride/

Fotografie z kurzů
Foto kurz č.1 Foto kurz č.2 Foto kurz č.3
     
Foto kurz č.4 foto č.5  
     

Zejména Salsou pro mì zaèalo definování a zpøesnìní pojmù Já+Oni=My. Uvìdomila jsem si, že žít v ohromném svìtì lidí a tance najednou zaèalo být zajímavìjší, jasnìjší veselejší, a svým zpùsobem zdravìjší. Ne nadarmo Celia Cruz opìvovala napøíklad

Bioveliss Tabs – Názory odborníků
Ztrácejte váhu!
http://bioveliss-tabs.com/cs/

Rumbu, jako Kubánskou medicínu.
Salsa je párový tanec. Je to Dotek. Je to Porozumìní. Buïte trpìliví k sobì a tolerantní k partnerùm. Dotknìte se jeden druhého s láskou, ohleduplností, otevøeností a lidskostí. A nezáleží ani tak na co nejvìtším nejlepším ovládnutí natrénované techniky a figur, jako na pøivlastnìní si hudby a nalezení léèivé energie, z ní pramenící.

Pamatujte si:

Nutresin Herbapure Ear
click!
https://nutresinherbapureear.com/cz/

Jsme to, co tanèíme, tanèíme sami sebe.
A já pevnì vìøím, že se Vy, stejnì tak jako i já, zamilujete do kubánské salsy a objevíte pro sebe její rozmanitost. Líbí se mi neustále znovu a znovu vstupovat na tuto kouzelnou cestu prvních váhavých krokù a neohrabaných pohybù, smát se spolu s Vámi až do úmoru pøi boji o koordinaci a již za pár mìsícù vidìt, jak tanèíte svoji salsu a radovat se spolu s vámi Vašim úspìchùm a Vašim objevùm. A já, na základì svých bohatých zkušeností pøesnì vím, že Vy se ji urèitì nauèíte!
Hlavnì - Tanèete s radostí!

 


Škola tance SalsaMania © 2007.